5/5

5/5 sterren op Google

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden Urios B.V.

Artikel I – Definities

In deze Algemene Voorwaarden Urios wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: Het Bestelformulier Urios en de Algemene Voorwaarden Urios.
 2. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden Urios.
 3. Urios: De onderneming Urios B.V. of diens rechtsgeldige rechtsopvolger.
 4. Product: Programmatuur bestaande uit de bestanden en gegevens en/of software die tezamen het product Urios vormen, alle schriftelijke documentatie die bij het product behoort en de drager van en/of de toegangscode tot die bestanden en gegevens.
 5. Cliënt/U: De afnemer van Product krachtens Overeenkomst met Urios.
 6. Bestelformulier Urios: Het Bestelformulier voor Urios.
 7. Declarabele medewerker: persoon waarvoor met Product uren geschreven en/of gedeclareerd kunnen worden.
 8. Schriftelijk: (Aangetekende) post en/of e-mail.
 9. Abonnementsjaar: Periode van 12 (twaalf) maanden na het definitief worden van Overeenkomst. Begint altijd per eerste van de maand.
 10. Cloudopslag: gegevens die via het internet op een door Urios beschikbaar gestelde server zijn opgeslagen. Urios biedt cloudopslag aan onder de namen Urios Cloud Database.

Artikel II – Algemeen

 1. Als u Product via het Bestelformulier Urios aanschaft stemt u door ondertekening van het Bestelformulier Urios ermee in dat u bent gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. U plaatst uw bestelling door een door Cliënt ondertekend exemplaar van het Bestelformulier Urios te retourneren aan Urios.
 2. Als u Product via internet aanschaft stemt Cliënt er mee in dat u als partij gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden door op de knop Akkoord te klikken. Cliënt stemt ermee in dat Overeenkomst bindend en afdwingbaar is en gelijke geldingskracht heeft als een geschreven, onderhandelde overeenkomst die door Cliënt is ondertekend. Overeenkomst is bindend en afdwingbaar jegens u en elke rechtspersoon die Product verkrijgt en namens wie Product wordt gebruikt. Indien u niet instemt met de voorwaarden en bepalingen van Overeenkomst dient u de software te verwijderen.
 3. Na het accepteren van de Algemene Voorwaarden en het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van Urios per e-mail een bevestiging van uw bestelling met daarbij een tijdelijke licentie voor de duur van 14 dagen. Na betaling binnen deze termijn wordt de definitieve licentie aan Cliënt ter beschikking gesteld en wordt Overeenkomst tussen Cliënt en Urios definitief. Als binnen 14 dagen geen betaling is ontvangen vervalt de tijdelijke licentie en kan Cliënt Product niet meer gebruiken.
 4. Indien enige bepaling van Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van Overeenkomst onverkort van kracht blijven.
 5. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden zal slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Cliënt en Urios is overeengekomen.
 6. Urios is te allen tijde bevoegd de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Product te wijzigen. Urios zal Cliënt vóór de inwerkingtreding van zodanige wijziging schriftelijk mededeling doen. Indien Cliënt niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Cliënt dit onverwijld schriftelijk aan Urios mededelen, waarna Overeenkomst per ingang van het volgende abonnementsjaar wordt beëindigd en Cliënt geen gebruik meer mag maken van Product.

Artikel III – Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt de eerste keer aangegaan voor de duur van 1 jaar (12 maanden), ingaande per eerste van de maand na het definitief worden van de overeenkomst.
 2. Na ommekomst van de in lid 1 genoemde termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens één jaar, tenzij Urios 2 maanden voor het verlopen van de contractstermijn per aangetekende post een schriftelijke opzegging heeft ontvangen. Van een schriftelijke opzegging ontvangt Cliënt zo spoedig mogelijk een bevestiging. Pas na deze bevestiging door Urios is rechtsgeldig door Cliënt opgezegd.
 3. Urios heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien Cliënt het Product gebruikt buiten het kader van de overeenkomst dan wel inbreuk maakt op de in artikel VI en VII genoemde rechten.
 4. Urios is wegens de in lid 3 genoemde beëindiging van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden.
 5. Na beëindiging van deze overeenkomst vervalt het gebruiksrecht voor de Cliënt. Cliënt zal geen licentiebestand meer ontvangen.

Artikel IV – Prijs en betaling

 1. Alle door Urios genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Facturering geschiedt jaarlijks vooraf. Cliënt is verplicht binnen veertien dagen de van Urios ontvangen factuur te voldoen. Cliënt is niet bevoegd enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. In geval van beëindiging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.
 4. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel IV lid 2 aangegeven termijn is Cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 5. Indien Cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet brengt Urios € 30,- in rekening aan Cliënt ter vergoeding van administratie- en onderzoekskosten bij het verzenden van een aanmaning.
 6. Als Cliënt niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet binnen de in de aanmaning gestelde termijn is Urios bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Urios zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan Cliënt. Urios houdt zich het recht voorbehouden om te controleren dat Cliënt geen gebruik meer maakt van het Product.
 7. Indien Cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij per maand (of gedeelte van een maand) de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag met een minimum van 1%, met ingang van de factuurdatum.
 8. Alle redelijke door Urios te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Cliënt.
 9. Indien bij de toepassing van het Product een probleem wordt gemeld, geeft dit Cliënt nimmer recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen.
 10. Het staat Urios vrij de aflevering, installatie en/of het zenden van de licentiebestand uit te stellen totdat betaling van de overeengekomen en gefactureerde prijs is ontvangen.
 11. Urios is gerechtigd prijs- en of tariefswijzigingen door te voeren. Een prijs- of tariefswijziging wordt uiterlijk 2 maanden voordat de tariefswijziging ingaat schriftelijk bekend gemaakt. Indien de prijs met meer dan 6% toeneemt is Cliënt gerechtigd om, in uitzondering op artikel 3 lid 1, binnen 1 maand na versturen van de mededeling de overeenkomst schriftelijk per aangetekende post op te zeggen.

Artikel V – Privacy en vertrouwelijke informatie

 1. Urios verwerkt enkel kantoor- en persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan van de overeenkomst met Cliënt en de functionaliteit van het Product. Dit zijn de kantoornaam, contactgegevens, betalingsgegevens, product- en dienstenkeuzes van Cliënt. Als Cliënt ook Cloudopslag bij Urios verwerkt Urios ook de gegevens die Cliënt binnen het product opslaat.
 2. Urios gaat zorgvuldig om met gegevens van Cliënt en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Urios respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens van Cliënt en staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van Cliënt ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.
 4. Urios gaat niet in op dataverzoeken van overheden of derden. Dit is alleen anders indien Urios hiertoe door de Nederlandse wet verplicht wordt of als er een gerechtelijk bevel aan ten grondslag ligt.
 5. Cliënt heeft recht op inzage, correctie en wijziging van gegevens. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Urios.
 6. Cliënt is verantwoordelijk voor het bewaren van toegangsgegevens tot het Product en/of de Cloudopslag. Urios is niet aansprakelijk voor schade of verlies ontstaan uit gestolen of verloren toegangsgegevens

Artikel VI – Intellectuele of industriële eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het Product, documentatie, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Urios.
 2. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het Product of documentatie te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Urios toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Product. Indien Urios door middel van technische bescherming het Product heeft beveiligd is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 4. Cliënt zal het Product niet wijzigen en het licentiebestand niet overdragen. De broncode van het Product en de bij ontwikkeling van het Product voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld.

Artikel VII – Gebruiksrecht

 1. Het Product mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van maximaal het aantal declarabele medewerkers waarvoor de licentie is aangegaan, behalve in het geval van een met Urios overeengekomen licentiewijziging zoals beschreven in artikel IX.
 2. Het Product mag door Cliënt uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt.
 3. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend het laden en uitvoeren van het Product.
 4. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan het Product te verkopen, verhuren, sublicentiëren, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen.
 5. Cliënt heeft het recht reservekopieën van het Product te maken uitsluitend voor het waarborgen van de continuïteit van het toegestane gebruik in geval van een calamiteit. Cliënt is verplicht deze reservekopieën op een zodanige plaats te bewaren dat derden zich niet in het bezit daarvan kunnen stellen.

Artikel VIII – Aflevering, installatie en acceptatie

 1. Het Product kan worden gedownload via de website van Urios samen met een installatiehandleiding. Het benodigde licentiebestand wordt via e-mail aan Cliënt verstrekt. Desgewenst kan Urios het Product bij Cliënt installeren tegen de dan geldende installatieprijs zoals deze is gepubliceerd op de website van Urios.
 2. Urios wordt geleverd met een aantal standaardopties. Gewenste aanpassingen in verband met kantoorspecifieke eigenschappen, zoals bijvoorbeeld niet standaard geleverde factuuropmaak, vallen buiten deze overeenkomst. Deze werkzaamheden worden separaat gefactureerd tegen de gebruikelijke tarieven, zoals die zijn gepubliceerd op het Bestelformulier Urios.
 3. Cliënt aanvaardt het Product in de staat waarin deze zich op de datum van aflevering bevindt.

Artikel IX – Licentiewijziging

 1. Cliënt kan gedurende het contract de licentie uitbreiden naar meer declarabele medewerkers. Cliënt dient hiervoor contact op te nemen met Urios. Deze zal de uitbreiding van de licentiebestand uiterlijk per eerste van de volgende maand realiseren.
 2. Cliënt kan de gebruikslicentie per ingang van het volgende abonnementsjaar doen inkrimpen naar minder declarabele medewerkers. Cliënt dient dit minimaal twee maanden voor het einde van het abonnementsjaar schriftelijk te laten weten aan Urios. Cliënt ontvangt van de inkrimping van de licentie een bevestiging van Urios. Pas na deze bevestiging door Urios is rechtsgeldig door Cliënt opgezegd

Artikel X – Onderhoud

 1. Ingeval Cliënt problemen constateert zal Cliënt deze onmiddellijk schriftelijk en gedetailleerd aan Urios melden. Na melding zal Urios naar beste vermogen de problemen herstellen. De oplossingen zullen afhankelijk van de urgentie op de door Urios te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld.
 2. Urios is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in het Product aan te brengen.
 3. Onder problemen worden niet verstaan problemen die:
  1. niet reproduceerbaar zijn;
  2. veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik van het Product;
  3. veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning,
  4. netwerkvoorzieningen of de apparatuur waarop het Product gebruikt wordt;
  5. veroorzaakt zijn door wijzigingen in het Product die door of namens Cliënt zijn aangebracht of anderszins veroorzaakt zijn door niet aan Urios toe te rekenen oorzaken.
 4. Urios zal voor de te verrichten werkzaamheden bij herstel van de in lid 3 uitgesloten problemen zijn gebruikelijke tarieven en eventuele kosten van herstel bij Cliënt in rekening brengen.
 5. Urios zal na het gereedkomen van een verbeterde versie (update) van het Product deze aan Cliënt beschikbaar stellen. Eén maand na het beschikbaar stellen van de update is Urios niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele problemen en het verlenen van ondersteuning met betrekking tot oudere versies.

Artikel XI – Ondersteuning

 1. Cliënt heeft recht op ondersteuning met betrekking tot vragen over en behoefte aan advies omtrent het gebruik van het Product.
 2. Urios zal zich inspannen Cliënt de gevraagde ondersteuning te bieden dan wel te zorgen voor adequate beantwoording van vragen omtrent het gebruik van het Product. Urios aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel XII – Cloudopslag

 1. Voor Cloud Database maakt Urios uitsluitend gebruik van servers van een Nederlandse cloudaanbieder die is gevestigd in Nederland en waarop de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is. De data is opgeslagen binnen de Europees Economische Ruimte.
 2. Op de servers van Cloud Database worden uitsluitend gegevens opgeslagen die Cliënt in het Product invoert en opslaat.
 3. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en goed functioneren van een internetverbinding.
 4. Bij beëindiging van deze Overeenkomst en/of de Cloudopslag zal Urios de gebruikersdata beschikbaar stellen aan Cliënt op een dusdanige wijze dat deze gegevens redelijkerwijs verwerkt kunnen worden.
 5. Op Urios rust geen (wettelijke) bewaartermijn voor de door Cliënt ingevoerde gegevens en/of opgeslagen bestanden.
 6. Indien Cliënt de overeenkomst met Urios opzegt, verwijdert Urios de ingevoerde gegevens van en door Cliënt binnen 3 maanden na het vervallen van het gebruiksrecht.

Artikel XIII – Aansprakelijkheid Urios

 1. Hoewel met betrekking tot het Product de uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en de gevolgen daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Urios wordt uitbetaald.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Urios meldt.
 4. Aansprakelijkheid van Urios voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Eveneens uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:
  1. onoordeelkundig gebruik van het Product;
  2. gebrekkig functioneren van netspanning, netwerkvoorzieningen of de apparatuur waarop het Product gebruikt wordt;
  3. anderszins, niet aan Urios toe te rekenen oorzaken.

Artikel XIV – Programmatuur van toeleverancier

Op de door Urios aan Cliënt ter beschikking gestelde Producten van derden zullen voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen ter inzage bij Urios en zullen op verzoek worden toegezonden.

Artikel XV – Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Alkmaar.

Versie 2023

Urios is een handelsnaam van Urios B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71393307.